تبلیغات
ناگفته های تاریخ ایران - آخرین پادشاه باستانی

ناگفته های تاریخ ایران

تاریخ معلم انسانهاست

آخرین پادشاه باستانی
پس از شیرویه ، پسر کوچکتر و صغیر او بر تخت نشست و از طرف مجلس اعیان نایب السطنه دانشمندی معین گردید ولی در همان احوال خزرها گرجستان و ارمنستان را به باد غارت دادند و از همه بدتر (( شهر براز )) بود که با هرقل رومی همدست گردید و اردشیر را خلع کرده و تخت و تاج را غصب نمود . سلطنت این غاصب چندان طولی نکشید و پس از یک ماه و نیم که بر سریر  ساسانیان تکیه زد لشگریانش بر علیه او شوریده و وی را به قتل رساندند . خسرو سوم نوه هرمز چهارم در همان حال در خراسان قیام کرد ولی پایتخت دختر خسرو پرویز ، پوران دخت را به تخت پادشاهی ساسانیان نشاندند . پوران دخت نتوانست از هرج و مرج جلوگیری کند و پس از یکسال و پنج ماه از سلطنت کناره گیری کرد و گشتاسپده برادر خسرو سوم مدت قلیلی حکمرانی کرد ، سپس آذرمیدخت خواهر پوراندخت را به تخت سلطنت نشاندند و در همان احوال هرمز پنجم خود را نصیبین پادشاه خواند . خلاصه تاج و تخت ایران هر روز بازیچه شخصی گردید . سر انجام در 632 اعیان مملکت تاج را بر سر یزد گرد سوم پسر شهریار ، نوه خسرو پرویز گذاشتند و در ایام او بود که سلسله ساسانی بدست اعراب و در زمان خلافت عمر خلیفه ثانی منقرض گردید .  یزد گرد سوم نیز پس از شکست از اعراب گریخت و در نزدیکی مرو بدست آسیابانی که قصد لباسهای فاخر او را کرده بود به قتل رسید و با مرگ او اعقاب وی نیز کاری از پیش نبردند و در نهایت دوران باستان ایران به پایان رسید . [ سه شنبه 5 شهریور 1392 ] [ 06:23 ب.ظ ] [ علی یوسف الهی ]

[ نقد() ]


مجله اینترنتی دانستنی ها ، ،